Algemene Voorwaarden

Eenieder die traint bij Fitclub de Paal, dient zich te houden aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Indien dit wordt verzuimt, heeft het bevoegd personeel het recht de persoon de toegang tot de club te ontzeggen.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Fitclub de Paal: Fitclub de Paal VOF alsmede de activiteiten die onder de naam Fitclub de Paal VOF worden aangeboden.
2) Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
3) Jeugdlid: een natuurlijk persoon onder de 16 jaar die op eigen naam Lid is.
4) Abonnement: de overeenkomst die ontstaat tussen Fitclub de Paal en Lid door inschrijving zoals beschreven in artikel 2.1 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd met de geldende algemene voorwaarden.
5) Lidmaatschapsgeld: de geldelijke bijdrage voor het Abonnement.
6) Lidmaatschapsperiode: de periode waarvoor het Lid een Abonnement aangaat. Deze duur van de overeenkomst geeft Lid aan op moment van inschrijving.

ARTIKEL 2: LID WORDEN & LIDMAATSCHAP
1) Lid worden bij Fitclub de Paal gebeurt middels het inschrijfformulier in te vullen en (digitaal) te accorderen.
2) Lidmaatschapsgeld is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving, tenzij anders aangegeven. Fitclub de Paal is gemachtigd het lidmaatschapsgeld automatisch te incasseren middels de door Lid opgegeven doorlopende machtiging SEPA.
3) Lidmaatschapsgeld wordt altijd naar gehele maanden geïncasseerd of naar rato bij een wijziging of opzegging.
4) Een Abonnement bij Fitclub de Paal wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving.
5) Het is niet mogelijk het Abonnement stop te zetten voor het einde van de door Lid aangegane Lidmaatschapsperiode.
6) Het Abonnement wordt na de laatste dag van de Lidmaatschapsperiode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
7) Wanneer een Jeugdlid de leeftijd van 16 jaar bereikt, wordt het Lidmaatschapsgeld automatisch verhoogd naar het studententarief. Wanneer een student de leeftijd van 22 jaar bereikt, wordt het lidmaatschapsgeld automatisch verhoogd naar het reguliere tarief.
8) Muteren naar een ander Abonnement kan ten alle tijden, rekening houdend met de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving. Er start dan een nieuwe Lidmaatschapsperiode, die nooit korter mag zijn dan de oorspronkelijke periode die vooraf gekozen is.
9) Indien Lid geen gebruik maakt van het Abonnement, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
10) Fitclub de Paal heeft het recht haar Lidmaatschapsgeld jaarlijks volgens de landelijk geldende CPI-indexering te verhogen.
11) Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.
12) Indien Lid de NFC Band/druppel verliest of beschadigt, kan er bij de balie een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Het Lid betaalt dan opnieuw de aanschafprijs.

ARTIKEL 3: OPSCHORTEN ABONNEMENT
1) Indien Lid naar de beoordeling van Fitclub de Paal aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, tijdelijk geen gebruik kan worden gemaakt van het Abonnement, krijgt Lid de mogelijkheid om het Abonnement op te schorten vanaf het moment van kennisgeving tot aan het eerstvolgende sportmoment. Het Abonnement wordt verlengd met de duur van de onderbreking. Het betaalde Lidmaatschapsgeld wordt nooit gerestitueerd.
2) Als je gaat verhuizen, kun je bij onze club blijven sporten. Indien je nieuwe woonadres niet in een straal van 10 km van de Fitclub is geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente. Het betaalde Lidmaatschapsgeld wordt nooit gerestitueerd.
3) Opschorting van het Abonnement om welke andere reden dan ook dan beschreven in artikel 3.1 en/of 3.2 is niet toegestaan.

ARTIKEL 4: BEËINDIGEN ABONNEMENT
1) Indien Lid niet opzegt, behoudt Lid betaalplicht.
2) Als het Lid zijn Abonnement niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur middels het daarvoor bestemde mutatieformulier of mail bij Fitclub de Paal opzegt, wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
3) Indien het Abonnement is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de wettelijke opzegtermijn één maand vanaf het moment van kennisgeving.
4) Indien Lid naar de beoordeling van Fitclub de Paal aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik kan worden gemaakt van het Abonnement, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds het Abonnement te beëindigen met inachtneming van een wettelijke opzegtermijn van één maand vanaf de kennisgeving.

ARTIKEL 5: RISICO / AANSPRAKELIJKHEID
1) Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard ook, bij Fitclub de Paal, is geheel voor eigen risico van het Lid.
2) Fitclub de Paal en werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
3) Fitclub de Paal en werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden. Waardevolle spullen kunnen kosteloos worden opgeborgen in de daarvoor bestemde lockers.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN & LESROOSTER
1) Fitclub de Paal behoudt zich het recht voor openingstijden te wijzigen en/of het groepslesrooster te wijzigen.
2) Fitclub de Paal hanteert tijdens feestdagen en in vakantieperiodes aangepaste openingstijden. Deze zijn terug te vinden in de app van de Fitclub en worden kenbaar gemaakt via diverse kanalen zoals Facebook en Instagram.

ARTIKEL 7: OVERIGE BEPALINGEN
1) Lid is verplicht een handdoek te gebruiken op de toestellen.
2) Gewichten, halters en overige materialen dienen na gebruik te worden teruggelegd in de daarvoor bestemde rekken.
3) Lid dient zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van het personeel.
4) In de trainingsruimte zijn binnen schoenen evenals schone, correcte en veilige sportkleding verplicht. Slippers zijn niet toegestaan.
5) Het is niet toegestaan te bellen in de fitness- en groepsfitness zalen.
6) Inloggen middels de NFC Band/druppel is verplicht.

arrow-down

Algemene Voorwaarden