Algemene Voorwaarden

Eenieder die traint bij Fitclub de Paal, dient zich te houden aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Indien dit wordt verzuimt, heeft het bevoegd personeel het recht de persoon de toegang tot de club te ontzeggen.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Fitclub de Paal: Fitclub de Paal BV alsmede de activiteiten die onder de naam Fitclub de Paal BV worden aangeboden.

2. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

3. Jeugdlid: een natuurlijk persoon onder de 16 jaar die op eigen naam Lid is.

4. Abonnement: de overeenkomst die ontstaat tussen Fitclub de Paal en Lid door inschrijving zoals beschreven in artikel 2.1 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd met de geldende algemene voorwaarden.

5. Lidmaatschapsgeld: de geldelijke bijdrage voor het Abonnement.

6. Lidmaatschapsperiode: de periode waarvoor het Lid een Abonnement aangaat. Deze duur van de overeenkomst geeft Lid aan op moment van inschrijving.

ARTIKEL 2: LID WORDEN & LIDMAATSCHAP
1. Lid worden bij Fitclub de Paal gebeurt middels het inschrijfformulier in te vullen en (digitaal) te ondertekenen.
2. Lidmaatschapsgeld is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving, tenzij anders aangegeven. Fitclub de Paal is gemachtigd het lidmaatschapsgeld automatisch te incasseren middels de door Lid opgegeven doorlopende machtiging SEPA.
3. Lidmaatschapsgeld wordt altijd naar gehele maanden geïncasseerd of naar rato bij een wijiging of opzegging.
4. Een Abonnement bij Fitclub de Paal wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving.
5. Het is niet mogelijk het Abonnement stop te zetten voor het einde van de door Lid aangegane Lidmaatschapsperiode.
6. Het Abonnement wordt na de laatste dag van de Lidmaatschapsperiode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur.

7. Wanneer een Jeugdlid de leeftijd van 16 jaar bereikt, wordt het Lidmaatschapsgeld automatisch verhoogd naar het reguliere tarief.

8. Muteren naar een ander Abonnement kan ten alle tijden, rekening houdend met de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving. Er start dan een nieuwe Lidmaatschapsperiode.

9. Indien Lid geen gebruik maakt van het Abonnement, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

10. Fitclub de Paal heeft het recht haar Lidmaatschapsgeld jaarlijks volgens de landelijk geldende indexering te verhogen.

11. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden. Indien het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen een jaar na de einddatum van het laatste Abonnement van het betreffende Lid, hoeft het inschrijfgeld niet opnieuw te worden voldaan.

12. Indien Lid de ledenpas/druppel verliest of beschadigt, kan er bij de balie een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Het Lid betaalt dan opnieuw de aanschafprijs.

ARTIKEL 3: OPSCHORTEN ABONNEMENT
1. Indien Lid naar de beoordeling van Fitclub de Paal aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, tijdelijk geen gebruik kan worden gemaakt van het Abonnement, krijgt Lid de mogelijkheid om het Abonnement op te schorten vanaf het moment van kennisgeving tot aan het eerstvolgende sportmoment. Het Abonnement wordt verlengd met de duur van de onderbreking. Het betaalde Lidmaatschapsgeld wordt
nooit gerestitueerd.

2.Lid kan het Abonnement tot maximaal drie weken per jaar opschorten vanwege vakantie. Het Abonnement wordt verlengd met de duur van de onderbreking. Het betaalde Lidmaatschapsgeld wordt nooit gerestitueerd.

3.Opschorting van het Abonnement om welke andere reden dan ook dan beschreven in artikel 3.1 en/of 3.2 is niet toegestaan.

ARTIKEL 4: BEËINDIGEN ABONNEMENT
1. Indien Lid niet opzegt, behoudt Lid betaalplicht.
2. Als het Lid zijn Abonnement niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur middels het daarvoor bestemde mutatieformulier of mail bij Fitclub de Paal opzegt, wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde duur.
3. Indien het Abonnement is verlengd voor onbepaalde duur, bedraagt de wettelijke opzegtermijn één maand vanaf het moment van kennisgeving.
4. Indien Lid naar de beoordeling van Fitclub de Paal aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik kan worden gemaakt van het Abonnement, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds het Abonnement te beëindigen met inachtneming van een wettelijke opzegtermijn van één maand vanaf de kennisgeving.
5. Indien het Lid in het verleden borg heeft betaald voor de ledenpas of key en deze na beëindiging van het abonnement binnen 3 maanden onbeschadigd bij Fitclub de Paal inlevert, wordt deze borg teruggestort op het bij Fitclub de Paal bekende IBAN-nummer.

ARTIKEL 5: RISICO / AANSPRAKELIJKHEID
1. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard ook, bij Fitclub de Paal, is geheel voor eigen risico van het Lid.
2. Fitclub de Paal en werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
3. Fitclub de Paal en werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden. Waardevolle spullen kunnen kosteloos worden opgeborgen in de daarvoor bestemde lockers.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN & LESROOSTER
1. Fitclub de Paal behoudt zich het recht voor openingstijden te wijzigen en/of het groepslesrooster te wijzigen.
2. Fitclub de Paal hanteert tijdens feestdagen en in vakantieperiodes aangepaste openingstijden. Deze zijn terug te vinden op de website van de club en worden kenbaar gemaakt via diverse kanalen zoals de app en facebook.

ARTIKEL 7: OVERIGE BEPALINGEN
1. Lid is verplicht een handdoek te gebruiken op de toestellen.
2. Gewichten, halters en overige materialen dienen na gebruik te worden teruggelegd in de daarvoor bestemde rekken.
3. Lid dient zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van het personeel.
4. In de trainingsruimte zijn binnenschoenen evenals schone, correcte en veilige sportkleding verplicht. Slippers zijn niet
toegestaan.
5. Het is niet toegestaan te bellen in de fitness- en groepsfitness zalen.
6. Inloggen middels de ledenpas/druppel is verplicht.

arrow-down

Algemene Voorwaarden